Đang tải dữ liệu ...

Kia Cerato Forte, Cerato Koup 2 cửa nhập khẩu nguyên chiếc giao xe ngay

Giá bán: 540 triệu
Thông tin xe
  • Dòng xe:

    Forte

  • Hãng xe:

    Kia

  • Loại xe: Xe mới
Liên hệ hỏi mua
Hỏi mua
Xem số ĐT
0933805839
Chưa cập nhật
Lưu lại tin này

CERATO (FORTE) nhaäp khaåu nguyeân chieác töø Haøn Quoác, mới 100%

THOÂNG SOÁ

· Ñoäng cô xaêng, 04 xylanh theá heä môùi (Gamma) hieän ñaïi vaø tieát kieäm nhieân lieäu.

· Dung tích xylanh: 1,6 lít. Coâng suaát cöïc ñaïi: 124ps/91,2KW@6,300rpm.

· Kích thöôùc toång theå (daøi x roäng x cao): 4.530 x 1.775 x 1.460 mm. Chieàu daøi cô sôû: 2.650mm

· Soá saøn 05 caáp hoaëc soá töï ñoäng 04 caáp.

· Côõ loáp : 205/55R16 hoaëc 215/45R17.

· Heä thoáng an toaøn: 01 tuùi khí laùi xe, thaéng ABS.

· Heä thoáng laùi: Trôï löïc, gaät guø.

· Soá choã ngoài: 05 choã.

CAÙC TRANG BÒ KEØM THEO XE

· Chaén buøn, ñeøn söông muø tröôùc

· Khoaù môû cöûa trung taâm ñieàu khieån töø xa.

· Tay laùi tích hôïp caùc phím chöùc naêng vaø phím ñieàu khieån aâm thanh.

· Heä thoáng aâm thanh Radio – CD – MP3, 06 loa keát noái vôùi Aux/USB/Ipod.

· Baûng ñoàng hoà ñieän töû hieån thò ña thoâng tin ñöôïc saép seáp ñoái xöùng giuùp ngöôøi laùi deã daøng quan saùt

· Kính chieáu haäu ngoaøi coù tích hôïp ñeøn baùo reõ.

· Maët galaêng vaø tay naém cöûa maï croâm.

· Gheá baèng næ cao caáp. Baêng gheá sau gaäp ñöôïc 60:40

· Khoang haønh lyù roäng coù theå mang nhieàu ñoà.

· Taám che naéng ñöôïc tích hôïp göông trang ñieåm.

· Hoäc ñöïng maét kính vaø ñeøn ñoïc saùch ñöôïc thieát keá gaàn caïnh nhau vöøa taàm tay vaø thuaän tieän.

· Maâm ñuùc hôïp kim nhoâm 17 inches.

· Heä thoáng baùo troâm vaø choáng troäm.

* Đặc biệt Kia Cerato Koup (2 cửa) : 654000000 VNĐ (có 5 màu lựa chọn: Đỏ, Trắng, Xanh, Bạc, và Đen)

Một số Salon nổi bật
Sản phẩm nổi bật

Xe SAMSUNG QM5 giá Đặc Biệt hấp dẫn, đổi xe cũ lấy xe mới

750 triệu
Xe mới Nhập khẩu Tự động Sản xuất 2015
vuhuychinh80
HOTLINE: 0903.296.418
x
Lưu sản phẩm
Các tin bạn đã xem