Đang tải dữ liệu ...

Kia Cerato Forte, Cerato Koup 2 cửa nhập khẩu nguyên chiếc giao xe ngay

Giá bán: 540 triệu
Thông tin xe
  • Dòng xe:

    Forte

  • Hãng xe:

    Kia

  • Loại xe: Xe mới
Liên hệ hỏi mua
Hỏi mua
Xem số ĐT
0933805839
Chưa cập nhật
Lưu lại tin này

CERATO (FORTE) nhaäp khaåu nguyeân chieác töø Haøn Quoác, mới 100%

THOÂNG SOÁ

· Ñoäng cô xaêng, 04 xylanh theá heä môùi (Gamma) hieän ñaïi vaø tieát kieäm nhieân lieäu.

· Dung tích xylanh: 1,6 lít. Coâng suaát cöïc ñaïi: 124ps/91,2KW@6,300rpm.

· Kích thöôùc toång theå (daøi x roäng x cao): 4.530 x 1.775 x 1.460 mm. Chieàu daøi cô sôû: 2.650mm

· Soá saøn 05 caáp hoaëc soá töï ñoäng 04 caáp.

· Côõ loáp : 205/55R16 hoaëc 215/45R17.

· Heä thoáng an toaøn: 01 tuùi khí laùi xe, thaéng ABS.

· Heä thoáng laùi: Trôï löïc, gaät guø.

· Soá choã ngoài: 05 choã.

CAÙC TRANG BÒ KEØM THEO XE

· Chaén buøn, ñeøn söông muø tröôùc

· Khoaù môû cöûa trung taâm ñieàu khieån töø xa.

· Tay laùi tích hôïp caùc phím chöùc naêng vaø phím ñieàu khieån aâm thanh.

· Heä thoáng aâm thanh Radio – CD – MP3, 06 loa keát noái vôùi Aux/USB/Ipod.

· Baûng ñoàng hoà ñieän töû hieån thò ña thoâng tin ñöôïc saép seáp ñoái xöùng giuùp ngöôøi laùi deã daøng quan saùt

· Kính chieáu haäu ngoaøi coù tích hôïp ñeøn baùo reõ.

· Maët galaêng vaø tay naém cöûa maï croâm.

· Gheá baèng næ cao caáp. Baêng gheá sau gaäp ñöôïc 60:40

· Khoang haønh lyù roäng coù theå mang nhieàu ñoà.

· Taám che naéng ñöôïc tích hôïp göông trang ñieåm.

· Hoäc ñöïng maét kính vaø ñeøn ñoïc saùch ñöôïc thieát keá gaàn caïnh nhau vöøa taàm tay vaø thuaän tieän.

· Maâm ñuùc hôïp kim nhoâm 17 inches.

· Heä thoáng baùo troâm vaø choáng troäm.

* Đặc biệt Kia Cerato Koup (2 cửa) : 654000000 VNĐ (có 5 màu lựa chọn: Đỏ, Trắng, Xanh, Bạc, và Đen)

Một số Salon nổi bật
x
Lưu sản phẩm
Các tin bạn đã xem